STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

 

 

 

na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1977r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r., Nr 85, poz. 539, ze zm.)

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123, ze zm.),

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1 

Statut określa

1. Nazwę, teren działania i siedzibę Biblioteki

2. Cele i zadania Biblioteki

3. Organy Biblioteki oraz sposób ich powoływania

4. Organizację Biblioteki

5. Sposób gospodarowania środkami finansowymi Biblioteki

6. Nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad Biblioteką

7. Zasady dokonywania zmian statutowych

§2

Gminna Biblioteka Publiczna Rzgów zwana Biblioteką jest posiadającą osobowość prawną gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Rzgów.

§3

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Rzgów, a swoją działalnością obejmuje gminę Rzgów.

§4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i adresem siedziby, oraz okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w otoku napis Biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

Rozdział II. Cele i zadania Biblioteki

§5

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy.

§6

Szczegółowe zadania Biblioteki obejmują:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych.

2. Informowanie czytelników o posiadanych zbiorach i zbiorach dostępnych w innych bibliotekach.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poprzez wypożyczanie na zewnątrz.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5. Organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzacji sztuki, nauki i dorobku kulturalnego gminy.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców gminy.

7. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kultury gminy.

8. Organizowanie wynikających z potrzeb środowiska form pracy typu: lekcje biblioteczne, wycieczki poznawcze, spotkania autorskie, wystawy książek itp.

9. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych własnego księgozbioru: katalogowych i bibliograficznych.

 

Rozdział III. Organy Biblioteki

§7

        1.  Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

        2.  Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

        3.  Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu

             prawa pracy za pracodawcę.

§8

             Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rzgów.

 

Rozdział IV. Organizacja Biblioteki

§9

1. Biblioteka składa się z Biblioteki Głównej oraz filii bibliotecznej w Sławsku.

2. Przy Bibliotece może działać koło przyjaciół Biblioteki.

3. Przy Bibliotece może działać Klub Seniora – Uniwersytet Trzeciego Wieku.

4. Działalność Klubu Seniora – Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie zgodna ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie i opierała się będzie na Regulaminie zatwierdzonym przez Dyrektora Biblioteki.

§10

1. Usługi Biblioteki są bezpłatne.

2. Opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie o bibliotekach.

 §11

1. W bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk pracy określone w odrębnych przepisach.

4. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy.

5. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Rzgów działającego w imieniu organizatora.

 

Rozdział V. Gospodarka finansowa Biblioteki

§12

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Wójta Gminy Rzgów w terminie do 14 dni od dokonania zmiany.

§13

1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy  zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Rzgów.

§14

Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe  z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Rozdział VI. Nadzór

§15

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie w ramach realizacji zadań statutowych Biblioteki Powiatowej.

 

Rozdział VII

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

079955