STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

 

 

 

UCHWAŁA Nr 261/18
RADY Gminy Rzgów
z dnia 07 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018r., poz. 574 ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862 ze zmianami) - Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 96/12 Rady Gminy Rzgów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Rzgów

 

 

Załącznik
do uchwały nr 261/18
Rady Gminy Rzgów
z dnia 07.06..2018r.

 

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018r., poz. 574)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017r., poz. 862 ze zmianami),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077),
4. Niniejszego Statutu.

§2

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie jest posiadającą osobowość prawną gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Rzgów.

§3

1.Siedzibą główną Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Rzgów.
2.Biblioteka składa się z Biblioteki Głównej w Rzgowie oraz Filii bibliotecznej w Sławsku.
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie oraz jej Filia biblioteczna w Sławsku obejmuje swoją działalnością Gminę Rzgów.
4.Biblioteka Główna w Rzgowie oraz Filia biblioteczna w Sławsku realizują te same zadania statutowe.

§4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i adresem siedziby, oraz okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w otoku napis Biblioteki w pełnym brzmieniu.

 

Rozdział II. Cele i zadania Biblioteki

§5

Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy.
Może prowadzić wielokierunkową działalność ,która rozwija i zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkań-ców, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju.

§6

1. Zadania Biblioteki obejmują w szczególności:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych.
2. Informowanie czytelników o posiadanych zbiorach i zbiorach dostępnych w innych bibliotekach.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poprzez wypożyczanie na zewnątrz.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Organizowanie form pracy z czytelnikami i mieszkańcami służących popularyzacji sztuki, nauki i dorobku kulturalnego gminy.
6. Popularyzowanie książki i czytelnictwa, poprzez organizację konkursów czytelniczych, recytatorskich i innych.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców gminy.
8. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kultury gminy.
9. Organizowanie wynikających z potrzeb środowiska form pracy typu: lekcje biblioteczne, wycieczki poznawcze, spotkania autorskie, wystawy książek itp.
10. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych własnego księgozbioru: katalogowych i bibliograficznych.

2.Biblioteka może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lub służące szeroko pojętej promocji gminy Rzgów, w tym między innymi:

1. Realizowanie innych zadań własnych Gminy z zakresu edukacji, kultury i promocji.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju i rozpowszechniania kultury ludowej, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
3. Organizowanie różnego rodzaju kursów ,szkoleń, konferencji, wystaw i wernisaży.
4. Prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych i kulturalnych mieszkańców.
6. Podejmowanie innych działań z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury, w szczególności poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych oraz okolicznościowych.
7. Dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiątki historyczne, dokumenty i zabytki związane z terenem gminy.
8. Realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej, lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
9. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
10. Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców i gminy.
11. Czynne wspieranie i uczestnictwo w życiu kulturalnym Gminy Rzgów.
12. Użyczanie pomieszczeń w celu organizacji uroczystości oraz innych form współpracy nie ko-lidujących z działalnością statutową.

 

Rozdział III. Organy Biblioteki

§7

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
2.Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rzgów.
3. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu
prawa pracy.

Rozdział IV. Organizacja Biblioteki

§8

1. Przy Bibliotece może działać koło przyjaciół Biblioteki.
2. Przy Bibliotece może działać Klub Seniora – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
3. Działalność Klubu Seniora – Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie zgodna ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie i opierała się będzie na Regulaminie zatwierdzonym przez Dyrektora Biblioteki.
4. W ramach BP mogą działać koła, kluby, sekcje, drużyny, zespoły, kapele.

§9

1. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora.
2. Usługi Biblioteki są bezpłatne.
3. Opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie
o bibliotekach.

§10

1. W bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk pracy określone w odrębnych przepisach.
4. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy.
5. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Rzgów działającego w imieniu organizatora.

 

Rozdział V. Gospodarka finansowa Biblioteki

§11

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Wójta Gminy Rzgów w terminie do 14 dni od dokonania zmiany.

§12

1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn- środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych , przychodów z pobieranych opłat,
2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych.
3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Rzgów.

§13

Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozdział VI. Nadzór

§14

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie w ramach realizacji zadań statutowych Biblioteki Powiatowej.

Rozdział VII

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.