REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GBP W RZGOWIE

 

 

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki mają stali mieszkańcy gminy Rzgów.

2. Obywatele niemający stałego zameldowania na terenie gminy Rzgów posiadają prawo do korzystania ze zbiorów po złożeniu kaucji (zwrotnej po całkowitym rozliczeniu się z wypożyczonych książek). Wysokość kaucji określi jednorazowo kierownik placówki.

3. Obywatele pełnoletni przy zapisie zobowiązani są:

a) Okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

b) Zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i wypełnić zobowiązanie o jego znajomości i przestrzeganiu potwierdzone własnoręcznym podpisem.

4. Niepełnoletnich do biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu, przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.

5. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu, miejsca pracy i nauki.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z biblioteki 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jednego miesiąca.

2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do biblioteki z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia do 14 dni o ile nie ma na te książki zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. 1.

4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma
w księgozbiorze może starać się o jej wypożyczenie z innej biblioteki. Z książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w bibliotece i musi ponieść koszty związane z jej sprowadzeniem do biblioteki.

5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz książek o charakterze naukowym zastrzeżonych przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w bibliotece.

6. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać
z wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.

7. Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek będących własnością biblioteki.

§ 3. OPŁATY ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2, ust. 1 biblioteka:

1. Może wysłać upomnienia i pobiera za nie opłatę w wysokości zapewniającej zwrot kosztów wysyłki (cena druku upomnienia, znaczka pocztowego, pokwitowania zwrotnego).

2. Pobiera karę w wysokości 0, 10 zł od wolumina za każdą dobę po upływie terminu zwrotu.

3. W przypadku odesłania po terminie wypożyczonych książek, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kosztów upomnień, kary za przetrzymywanie
i kosztów doręczenia przesyłki przez pocztę.

4. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:

c) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Rzgów — kaucję
w zryczałtowanej wysokości 10 zł za każdy wypożyczony tom.

5. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja staje się własnością Biblioteki, przeznaczoną nalej cele statutowe.

§ 4. ODSZKODOWANIE ZA ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane na „ karcie uszkodzeń" lub karcie książki.

2. W przypadku zagubienia lub kompletnego zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej łącznie z kosztem oprawy. Wysokość odszkodowania określają szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu Dyrektora WBP w Koninie (do wglądu u dyrektora biblioteki).

3. Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określi kierownik biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia książki.

4. W razie spornego stanowiska czytelnika wobec zwrotu wypożyczonych książek, biblioteka dochodzi swych praw na drodze sądowej.

 

§ 5. PORADY I INFORMACJE

Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący go temat.

§ 6. ŻYCZINIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW

Życzenia i zażalenia czytelnik może wpisywać do „Księgi życzeń i zażaleń", która znajduje się u dyrektora biblioteki, z której korzysta czytelnik. Ze skargami
i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Zarządu Gminy Rzgów.

§ 7. PRZEPIS KOŃCOWY

1. Przy Bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które posiada prawo pobierania składek od czytelników na swoją działalność.

2. Czytelnik niestosujący się do przepisów regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczeń zbiorów. W tym przypadku przysługuje mu prawo odwołania się do Zarządu Gminy Rzgów.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 04.05.2010 r.

Regulamin zatwierdzono na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póz. 539) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej zatwierdzonego uchwałą nr 51107 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 29.06.2007 r.

 

Dyrektor GPB w Rzgowie