historia ksiazka   

 

 

„ Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli. ”
Marek Tulliusz Cycero

 

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

 

    Książka niezmiennie towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Jest jego pamięcią, skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Podobnie od tysiącleci istnieją miejsca gdzie książki się gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia. Te miejsca to Biblioteki. Małe czy duże, skromne, ubogie czy zasobne to zawsze były i są miejscem spotkań książek z czytelnikami.
    Historia Biblioteki Publicznej w Rzgowie oparta jest głównie na wspomnieniach i relacji – p. Marii Panienkowskiej dyrektor Biblioteki Publicznej w Rzgowie w latach 1969-2008.
    Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie powstała w 1949 r. Zgodnie ze wskazaniami ksiąg inwentarzowych jej pierwszym dyrektorem a właściwie jak to wówczas określano kierownikiem był – p. Andrzej Rybarczyk, później pracowała w niej także - Joanna Lewandowska i Stanisława Wykrętowicz. Do roku 1969 bibliotekę prowadziło kilka osób min. Aleksandra Kubiak i Wanda Dziublewska. Każda z tych pań kierowała biblioteką przez okres około 2 lat.
    Od roku 1969 funkcję kierownika – bibliotekarza następnie dyrektora objęła Maria Panienkowska, która funkcję tę pełniła przez kilkadziesiąt lat. Od grudnia 2008 roku do chwili obecnej dyrektorem Biblioteki Publicznej w Rzgowie jest Dorota Eltman.
    Siedziba biblioteki także wielokrotnie się zmieniała . Na początku mieściła się ona w starym, drewnianym budynku obok Urzędu Gminy (dawne Prezydium Gminnej Rady Narodowej) oraz Poczty Polskiej, następnie została przeniesiona do lokalu gminnego. Mieściła się wówczas w jednym pomieszczeniu a księgozbiór ograniczał się do zaledwie 4 regałów. Książki pochodziły w zasadzie wyłącznie z darowizn czytelników, mieszkańców gminy.
    Kolejna lokalizacja to dom mieszkalny p. Elżbiety Wośkowiak – nauczycielki języka polskiego i późniejszej dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzgowie. W latach 1970- 1974 na bibliotekę przeznaczono 2 pomieszczenia zaś 2 kolejne pełniły funkcję świetlicy wiejskiej wyposażonej w krzesła, stoliki, a przede wszystkim telewizor i prasę, z których mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy gminy. Po pewnym czasie biblioteka znów została przeniesiona i także w tym przypadku budynku użyczyła pani Elżbieta Wośkowiak, tym razem placówka mieściła się przy Placu Stuczyńskich w Rzgowie.
    W 1982 roku siedziba biblioteki ponownie została zmieniona, tym razem przeniesiona została do jednego z pomieszczeń należących do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie zajmując powierzchnię 77 m2. Siedziba ta okazała się ostateczną. Do roku 2003, kiedy to założono centralne ogrzewanie pomieszczenia biblioteki ogrzewane były piecami kaflowymi, co nie zawsze zapewniało optymalną do przechowywania księgozbioru temperaturę a wydobywający się dym i kurz był przyczyną zabrudzeń zbiorów i ich odbarwiania.
    Biblioteka posiada filię, znajdującą się w Sławsku. Została ona założona w 1956 roku. Funkcję kierownika od momentu powstania aż do 1997 r. pełniła p. Halina Juszczak. Po niej stanowisko to objęła p. Alicja Drop i pełni je do dnia dzisiejszego.
    Filia biblioteki mieściła się w budynku Prezydium Gminnej Rady Narodowej zajmując powierzchnię 10 m2, a księgozbiór mieścił się na 3 regałach, jednak z chwilą, gdy Gromadzka Rada Narodowa przeniosła się do nowego budynku biblioteka/Filia zyskała dodatkową powierzchnię kolejnych 10 m2. W roku 1978 biblioteka została przeniesiona do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku, zajmując powierzchnię 60 m2. Od czerwca 2014 roku Filia biblioteczna funkcjonuje w nowym budynku pod Nr 64 znajdującym się w centrum Sławska. Nowa lokalizacja placówki sprawiła, że stała się ona bardziej dostępna dla czytelników w każdym wieku również tych poruszających się na wózkach.
    Pomocniczymi placówkami biblioteki były także punkty biblioteczne znajdujące się w poszczególnych miejscowościach, sołectwach na terenie gminy, w prywatnych domach i prowadzone były przez chętne osoby często sołtysów wsi. Za pośrednictwem takich punktów biblioteka udostępniała swoje zbiory mieszkańcom wsi odległych od głównej siedziby, pracownikom zakładów pracy, czy mieszkańcom tzw. hoteli robotniczych. Punkty biblioteczne wyposażone były w szafkę biblioteczną, komplet książek oraz odpowiednie druki biblioteczne. Wymiana książek odbywała się raz na kwartał. Kierownicy punktów bądź bibliotekarze przewozili książki własnym transportem jakim bardzo często był rower. Bibliotekarz odwiedzał każdy z punktów i wspólnie z prowadzącym go kierownikiem analizował potrzeby czytelników i stan czytelnictwa. W gminie Rzgów działało 19 punktów bibliotecznych. W takich miejscowościach jak : Babia, Barłogi, Bożatki, Branno, Dąbrowica, Goździków, Grabienice , Józefów, Kowalewek, Kurów, Ludwików-Bobrowo, Mądroszki, Modła, Osiecza, Świątniki, Witnica, Zarzew , Zarzewek i Zastruże. W latach 90-tych decyzją władz gminy punkty biblioteczne zostały zamknięte.
    Systematycznie powiększał się księgozbiór biblioteki. Do końca lat 90- tych biblioteka zaopatrywana była za pomocą tzw. zakupów centralnych. Paczki z książkami były przez Miejską Bibliotekę w Koninie odgórnie rozdzielane a następnie przesyłane do wszystkich bibliotek gminnych.
Nie była to szczególnie komfortowa sytuacja, ponieważ bibliotekarz nie mając wpływu na tematykę otrzymywanych książek nie zawsze mógł zaspokoić potrzeby i oczekiwania czytelników. Jedynym wsparciem były tu książki przekazywane od prywatnych darczyńców. Obecnie wszystkie zakupione książki wybierane są uprzednio przez dyrektora biblioteki z uwzględnieniem bieżących potrzeb oraz sugestii czytelników. W ostatnim czasie księgozbiór znacznie wzbogaca się o coroczny zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka i filia wypożycza także w czytelni gazety i czasopisma.
    Pierwsze komputery w ilości 3 sztuk z dostępem do Internetu pojawiły się w rzgowskiej książnicy w 2006 roku. Sprzęt komputerowy Biblioteka pozyskała wówczas z programu „Ikonka” . W roku 2015 i 2017 dzięki dotacjom z Instytutu Książki: „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” w obu placówkach bibliotecznych wymieniono cały sprzęt komputerowy, zakupiono m.in. czytniki, drukarki, skanery, tablety itp. Skomputeryzowano księgozbiór przy wykorzystaniu programu bibliotecznego Mak+, administrowanego przez Instytut Książki. Obecnie zbiory są dostępne na stronie internetowej biblioteki www.gbprzgow.pl poprzez katalog on-line. Udostępniamy darmowy Internet i świadczymy drobne usługi ksero.

    Ogromny przełom w rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie nastąpił w roku 2017. Odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnej stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem. Dzięki zrozumieniu, życzliwości i otwartości obecnej władzy z p. wójtem Grzegorzem Matuszakiem na czele nasza Biblioteka przeszła ogromną metamorfozę stając się ośrodkiem kultury na miarę XXI wieku. W ramach pozyskanych funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gruntownie wyremontowane zostały pomieszczenia biblioteki . Do bardziej znaczących zmian należy zaliczyć: pozyskanie dodatkowej sali konferencyjnej, wydzielenie pomieszczenia socjalnego, przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych, dokonano także całkowitej wymiany mebli i regałów bibliotecznych .
    Z placówki o skromnych warunkach lokalowych i małym księgozbiorze Biblioteka przeistoczyła się w nowoczesną instytucję kultury. Stała się miejscem gdzie nie tylko wypożycza się książki ale także miejscem spotkań, integracji, informacji i edukacji.
Od kilku lat biblioteka rozszerza swoją działalność organizując różnego rodzaju wydarzenia literackie, edukacyjne i kulturalne . Skutecznie upowszechnia dziedzictwo piśmiennicze i rozwija zamiłowanie do książki. Angażuje się w wiele przedsięwzięć na rzecz mieszkańców gminy, integruje społeczność lokalną.
Aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu gminy Rzgów, organizacjami społecznymi , stowarzyszeniami i innymi instytucjami kultury realizując wspólnie wiele projektów.
    Od 2012 r. pod skrzydłami biblioteki działa Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzgowie. W roku 2013 przekazano także pod opiekę Izbę Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku gdzie corocznie organizowane są okolicznościowe uroczystości związane z regionalną pisarką. Natomiast w roku 2018 w działalność kulturalną biblioteki wpisano Chór „Dominium” .
    W chwili obecnej wobec rozszerzającej się działalności kulturalnej biblioteka przejęła funkcje „małego domu kultury”. W roku 2019 podpisano umowę na realizację projektu ”Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” , którego jednym z 26 partnerów jest również Gmina Rzgów- Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.
    Na wizerunek współczesnej biblioteki w Rzgowie pracowali i pracują bibliotekarze wielu pokoleń .Wszyscy starają się spełniać oczekiwania jej czytelników i użytkowników, zaspokajając tym samym potrzeby kulturalne społeczności lokalnej i dbając jednocześnie o dobry wizerunek tej Instytucji Kultury w środowisku.