Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.gbprzgow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zdjęcia nie posiadają opisów i alternatywnego opisu
 • filmy bez opisów
 • niektóre załączniki w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daria Kałasa-Matuszak , adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 735 295, 63 241 90 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie oraz jej Filii w Sławsku ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie
ul. Konińska 4,
62-586 Rzgów.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
Sławsk 64,
62-586 Rzgów

 • Wstęp do budynku możliwy jest przez:

- główne wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie zlokalizowane jest z boku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie (od strony parkingu), natomiast drugie wejście zlokalizowane jest od strony ul. Konińskiej 4 . W pomieszczeniu biblioteki jest dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- główne wejście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie- Filii w Sławsku zlokalizowane jest od strony drogi powiatowej.

 • Dostosowanie wejścia do budynku:

W Bibliotece w Rzgowie oraz Filii w Sławsku są dwie możliwości wejścia do budynku:

- podjazd dla osób niepełnosprawnych

- schody wejściowe prowadzące do poziomu parterowego

 • Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Dostosowanie parkingów

Na parkingu przed budynkiem Biblioteki w Rzgowie oraz Filii w Sławsku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Dostępność tłumacza migowego

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie oraz Filii w Sławsku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Deklaracja poprawy dostępności:

W miarę możliwości:

 • zdjęcia nieposiadające opisów i alternatywnego opisu
 • filmy bez opisów
 • niektóre załączniki w postaci skanów zostaną przekonwertowane do wersji dostępnych cyfrowo.