REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY „

 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorami konkursu pt. „ NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewku.

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.

 

3. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:
- edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
- kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia,
- rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- rozwijanie zdolności manualnych.

 

 

4. TECHNIKI WYKONANIA

Stroiki powinny być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie.
Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół.

 

5. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Rzgów.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna/ rodzica, telefon kontaktowy.
Stroiki należy dostarczyć do dnia 05 XII 2017 r. do Filii Biblioteki Publicznej w Sławsku.

 

7. KOMISJA KONKURSOWA

- O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
- Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
- Jury będzie zwracało uwagę na:
   -oryginalność kompozycji,
   -brak elementów gotowych,
   -estetykę wykonania,
   -wykorzystanie materiałów naturalnych.

- Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w Konkursie.
- Nagrodzone prace będą wyeksponowane w Filii Biblioteki w Sławsku.
- Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10 XII 2017 r., w Domu Kultury w Kowalewku.
Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie http://www.gbprzgow.pl/ , Gminy Rzgów http://www.gminarzgow.pl/ oraz podana do lokalnej prasy .

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków autorów i ich prac konkursowych .

Serdecznie zapraszamy !