REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĄTECZNA POCZTÓWKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej.

TEMATYKA KONKURSU:
1. Praca powinna zawierać także życzenia świąteczne (napisane odręcznie) skomponowane przez autora samodzielnie skierowane do wybranej osoby.
2. Prace powinny być niepowtarzalne i oryginalne.
3. Prace mogą nawiązywać do lokalnych miejsc, zabytków i tradycji.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I-III Szkół Podstawowych z Gminy Rzgów.
2. Format prac: MAKSYMALNIE A5 ( połowa kartki A4)
3. Technika prac: DOWOLNA PŁASKA!
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
5. Prace należy dostarczyć do 02 GRUDNIA 2016 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie ( nr kont. 63 241 90 15) oraz Filii w Sławsku( nr kont. 63 241 07 17).
6. Do pracy powinna być dołączona kartka z danymi autora ( imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy opiekuna prowadzącego).

KWALIFIKOWANIE PRAC I OCENA JURY:
1. Do konkursu zostaną dopuszczone tylko prace dostarczone w terminie.
2. Oceny konkursowej dokona jury powołane przez organizatora.
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona 11 grudnia na stronach internetowych biblioteki www.gbprzgow.pl, gminy www.gminarzgow.pl oraz podana do lokalnej prasy.
4. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w Domu Kultury w Kowalewku w dniu 11 grudnia br.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku
na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie.

 

Dyrektor GBP w Rzgowie
Dorota Eltman